Siren PYDS'ile Performans Ölçün

Siren Performans Yönetim Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Ölçütleri

HEDEF, GÖREV ve YETKİNLİKLERİN, belirlenmiş ölçütler çerçevesinde ve belirli bir değerlendirici veya değerlendiriciler tarafından izlenerek değerlendirilmesini sağlar.

Süreçler

Modüler yapısı sayesinde kurumların misyon ve vizyonları doğrultusunda, stratejik planlar ve yıllık performans programları ve ilgili mevzuatı ile uyumlu olacak şekilde kolayca dizayn edilebilir.

Değerlendirme Yöntemi

Değerlendirme ölçütlerinden kullanılmak istenen ölçütler sistem üzerinden parametrik olarak belirlenebilir.

Siren PYDS ile Kolay Personel Yönetimi!

  • Çalışanların performanslarını doğru şekilde ölçümlemek ve performanslarının artmasını sağlamak

  • Çalışanın yeteneklerinin farkında olmak ve ekip çalışmasını teşvik etmek, çalışanın yetenekleri doğrultusunda eğitim ihtiyaçlarını saptamak

  • Yönetici ile çalışan arasındaki iletişimi artırmak ve çalışanlara geribildirim sağlayarak onları sürece aktif şekilde dahil etmek

  • Kurumların misyon ve vizyonları doğrultusunda, stratejik planlar ve yıllık performans programlarına uygun yapı

  • Kişisel duygu ve düşüncelerden ziyade, çalışanın farklı açılardan değerlendirildiği adil ve objektif bir değerlendirme

  • Hedef ve Görevler için 90 derece, Yetkinlikler için 360 dereceye kadar esnek yapı!

Siren PYDS

Basit bir tanımla performans, çalışanın işinde ne kadar iyi çaba göster- diğini tanımlar. Performans değerlendirme ise bir çalışanın işini ne kadar iyi yaptığına ilişkin örgütsel bilgi toplama sürecidir. Çalışanların görev başındaki performanslarına değer biçip desteklemek için kullanılan bir süreçtir. Performans değerlendirme, çalışanlarla birlikte belirlenen görev ve hedeflere dayanan performans yönetimi sisteminin bir parçasıdır. Periyodik olarak yapılan performans değerlendirmeleri, çalışanların he- deflerine oranla ne kadar iyi performans sergilediklerini görmek ve erken müdahaleler için fırsat sağlar.

Yönetim Paneli / Dashboard

Tek Ekranda Tüm Bilgilere Erişim

Değerlendirme ye ait tüm bilgileri izlenebilirliği kolaylaştırmak için tek bir ekranda topladık.

Değerlendirme Özeti ile toplam personel, yetkinlik sorusu, hedef ve görev sayılarına erişebilirsiniz.

Çalışan Bilgileri bölümünde kurumunuza ait çalışanların özet istatistiksel bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Planlama Dönemi bölümünde ise yapılmış olan değerlendirilen-değerlendirici atamalarını görebilir ve isterseniz hedef-görev atamalarının detaylarına ulaşabilirsiniz.

İzleme Dönemi panelinde olağan geri bildirim ve izleme formlarının sayılarını görebilir ve isterseniz detaylarına ulaşabilirsiniz.

Değerlendirme Dönemi panelinde mevcut değerlendirmenin yüzdesini görebilir yetkinlik, hedef ve görev bazında değerlendirmenin hangi aşamada olduğunu izleyebilirsiniz.

Kullanıcı Modulü

Kurum personel programları ile kolay entegrasyon

LDAP entegrasyonu ile kolay kimliklendirme ve yetkinlendirme

Teşkilat Şeması sayesinde otomatik değerlendirici-değerlendirilen atamalarının yapılması

Devlet Teşkilat Veri Tabanı entegrasyonu ile Birimlere ait DTVT Kodu gösterme

Değerlendirme Modülü

Değerlendirme oluşturmak için planlama, izleme ve değerlendirme dönemlerine ve olağan geri bildirim tarihleri girilir ve sistem bu tarihlere uygun olarak kullanıcıları uyarır.

Esnek Değerlendirme türleri sayesinde istenilen ağırlıkta istenilen değerlendirme türünü oluşturma imkanı sağlar.

Sisteme daha önce kayıtlı değerlendirme türleri sayesinde kolay seçim yapma imkanı sağlar.

Değerlendirme türlerine ait ağırlıklar kurumlara özgü olarak modüler olarak değiştirilebilir.

Her değerlendirme kendi içinde farklı değerlendirme türleri kullanılabilir veya daha önce kullanılan değerlendirme türleri yeni yapılacak değerlendirilmeye aktarılabilir.

Hedef Modulü

Hedefler en yakın amirlerce atanır ve değerlendirilir.

Hedef ölçütleri
Kalite : Yapılan işin niteliksel değeri
Miktar : Yapılan işin niceliksel değeri
Zaman : Yapılan işin süresinin değeri
Kaynakların Etkin Kullanımı

Çoklu hedef atamalarında ağırlıklar amir tarafından ayrı ayrı belirlenebilir.

Bu sayede hedeflerin zorlukları ve öncelikleri göz önüne alınarak farklı ağırlıklarda hedef atanabilir.

Görev Modulü

Görevler en yakın amirlerce atanır ve değerlendirilir.

Esnek Değerlendirme türleri sayesinde istenilen ağırlıkta istenilen değerlendirme türünü oluşturma imkanı sağlar.

Görev ölçütleri Kalite : Yapılan işin niteliksel değeri Zaman : Yapılan işin süresinin değeri Kaynakların Etkin Kullanımı

4 farklı sınıfta görev tanımlama ve atama

Çoklu görev atamalarında ağırlıklar amir tarafından ayrı ayrı belirlenebilir.

Yetkinlik Modulü

Farklı kullanıcı grupları için farklı yetkinlik tipi tanımlama Yönetici Yönetici Değerlendirme Yönetici Diğer Personeli Değerlendirme Diğer Personel Yöneticiyi Değerlendirme Diğer Personel Diğer Personeli Değerlendirme

Hazır yetkinlik tipleri sistemde otomatik olarak tanımlı olarak gelir

Hazır yetkinlik soru havuzu sistemde ön tanımlı olarak bulunur. Yetkinlikler yeni başlık eklenebilir veya istenirse sorular ve sıraları değiştirilebilir Hazır yetkinlik gurubuna yeni yetkinlik grupları eklenebilir

Farklı kullanıcı grupları için farklı yetkinlik tipi tanımlama Yönetici Yönetici Değerlendirme Yönetici Diğer Personeli Değerlendirme Diğer Personel Yöneticiyi Değerlendirme Diğer Personel Diğer Personeli Değerlendirme

Hazır yetkinlik soru havuzu sistemde ön tanımlı olarak bulunur. Yetkinlikler yeni başlık eklenebilir veya istenirse sorular ve sıraları değiştirilebilir Hazır yetkinlik gurubuna yeni yetkinlik grupları eklenebilir

Yetkinlik gruplarında bulunan yetkinlik başlıklarına farklı ağırlıkta yüzdeler verilebilir

Oluşturulan yetkinlikler planlama döneminde tek tıkla kullanıcılara sistem tarafından teşkilat ve kullanıcı rolleri uygun olarak atanır.

Planlama - İzleme Dönemleri

Amirler astlarına genel durumları hakkında bilgi vermek için izleme formları oluşturabilir ve bunları astları ile paylaşabilir.

Sistemde belirtilen «Olağan Geri Bildirim» tarihinde amirler astlarına geri bildirim de olunurlar. İhtiyaç duyulması halinde geri bildirim için bu tarih beklenmeyebilir.

Amirler planlama döneminde astlarına görev ve hedef ataması gerçekleştirebilir.

Hedef ve görev atamalarında amir ile memur arasında oluşacak uzlaşmama durumunda «Üst Amir» onayı beklenir.

Amirler Değerlendirilecekler Listesi sayesinde değerlendirecekleri kullanıcılara girmiş oldukları görev ve hedefleri atayabilir.

Değerlendirme Dönemi

Basit, sade ve kullanıcı dostu ara yüzler sayesinde hızlı ve etkileşimli form ekranları

Değerlendirilecek kişiler listesine hızlı erişim ve tamamlama durumunu anlık görebilme

Yapılacak anlık bildirimler sayesinde değerlendirmeler en hızlı ve etkili biçimde bitirilmiş olacaktır.

Raporlama

Kişi bazlı detaylı raporlar

Karşılaştırmalı raporlar

Birim bazlı raporlar

Kurum geneli raporlar

Kurumlara özgü özel raporlar

Ayarlar

Sistem Ayaları Sistemsel ayarların yapıldığı bölümdür. LDAP bağlantı bilgileri, mail sunucuları vs burada tanımlanır.

Yetkinlik Ayaları Otomatik yetkinlik atamalarına ait tanımlar bu menü aracılığıyla yapılır.

Mail & Rapor Şablonları Gönderilecek e-posta ve hazırlanacak raporlara ait hazır şablonlar bu menü aracılığıyla özelleştirilebilir. Kurum logosu, kurumsal font ve renkler gibi ayarlar yapılır.

Bildirim Yönetimi Bildirimlere ait yönetim ekranlarını içerir. Otomatik bildirimlerin hangi zaman aralığında, kimlere ve ne durumda yapılacağına ait bilgiler tanımlanır.

Siren Performans Yönetim Değerlendirme Yönetim Sistemi hakkında detaylı bilgi almak için